Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Ja niżej popisana/podpisany poprzez zatwierdzenie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.

2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres), w zakresie dostarczenia zamówienia złożonego przeze mnie w sklepie. Administratorem danych jest Offshore Krzysztof Gajek. z siedzibą w Gdyni, ul. Orańska 8A

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyboru

i powołania członka zespołu doradczego zgodnie z artykułem 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1)     żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:

a)   dostępu do moich danych osobowych;

b)  sprostowania moich danych osobowych;

c)   usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;

d)  ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, 

2)     wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:

a)   na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

b)  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym.

3)     przenoszenia moich danych osobowych,

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

5)     wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW w zakładce Komunikaty.

Zgoda na marketing

Zapisując się wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Offshore Krzysztof Gajek. z siedzibą w Gdyni, ul. Orańska 8A (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Przetwarzanie danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Offshore Krzysztof Gajek z siedzibą w Gdyni, 81-533 przy ul. Orańskiej 8A

. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi zakupów w sklepie internetowym.

  1. Przedstawicielem Administratora jest Iwona Peta. studio@petis.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi zakupu w sklepie internetowym na podstawie RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
  4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą ponownie przetwarzane.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu realizacji zamówienia.
  6. Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane innym odbiorcom, poza wybraną firmą wysyłkową.
  7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.